Bazilika svatého Pavla za hradbami

Bazilika svatého Pavla za hradbami

Bazilika svatého Pavla za hradbami (Basilica di San Paolo fuori le Mura) je jednou z papežských bazilik v Římě.

Bazilika stojí nad údajným hrobem apoštola Pavla vně městských hradeb. Původně zde stával malý kostelík, který nechal postavit císař Konstantin I. Protože kostelík svými rozměry nevyhovoval přívalu poutníků, nechali ho císařové Valentinianus I. a Theodosius I. zbořit a vystavět baziliku, jejíž architektem byl Cyriades. Stavba byla zahájena v roce 386, v roce 390 byla bazilika vysvěcena a celá stavba byla dokončena v roce 395 císařem Honoriem.

Poté byla bazilika několikrát zrekonstruována. První velkou rekonstrukci provedl v roce 441 papež Lev I. Veliký, kdy byla bazilika poškozena požárem nebo zemětřesením. V 6. století provedl papež Symmachus opravu apsidy a další restaurátorské práce uskutečnili i papeži Řehoř Veliký, Sergius I., Hadrián I. a Lev III.

V blízkosti kláštera se nacházely také dva kláštery – klášter. sv. Aristuse pro muže a klášter sv. Štěpána pro ženy.

V 9. století nechal papež Jan VIII. postavit kolem bazilika a kláštera opevnění, které mělo chránit před útoky.

V průběhu staletí byla bazilika svatého Pavla za hradbami poškozena požáry a zemětřeseními. Poslední požár zde vypukl, vinou nedbalosti dělníka, 15. července 1823 a původní baziliku téměř zničil. Bazilika tak přišla o svůj původní charakter. Dochovalo pouze několik památek, které přežily dodnes.

Do rekonstrukce baziliky se pustil papež Lev XIII, který se rozhodl pro obnovu v modernějším duchu. Na opravy baziliky přispěl pro nedostatek finanční prostředků celý svět – např. ruský car Mikuláš věnoval vzácné malachity a lapis lazuli (polodrahokamy), které byly později použity na dva postranní oltáře v příčné lodi a egyptský místokrál daroval alabastrové sloupy. Rekonstrukcí baziliky byl nejprve pověřen architekt Valadier, který byl nakonec v roce 1825 odvolán, a poté architekt P. Belli. Práce na bazilice začali v roce 1826. Po zvolení Řehoře XVI. v roce 1833 byla dokončena výstavba prvních z 80 sloupů v lodi. V roce 1833 se stal architektem L. Poletta. Hlavní oltář baziliky byl vysvěcen v roce 1840, kdy ještě bazilika nebyla zcela hotová. Zcela hotová bazilika svatého Pavla za hradbami byla vysvěcena až papežem Piem IX. a 50 kardinály z celého světa v roce 1854. V roce 1891 byla bazilika poškozena výbuchem, kdy byla poškozena malovaná okna a obnova bazilika pokračovala až do 20.let.

Exteriéry baziliky svatého Pavla za hradbami

Před vchodem do je nádvoří s velkolepým sloupovím, které se skládá ze 150 sloupů a bylo navrženo Polettim a postaveno architektem Calderinim. Uprostřed nádvoří stojí socha sv. Pavla, která je dílem Giuseppa Obici. Kolonáda s portikem byla dokončena v roce1928.

Fasáda baziliky je zdobena mozaikou z let 1854 – 1874, která v dolní části zachycuje proroky, ve střední části beránka obklopeného čtyřmi řekami symbolizujícími čtyři evangelia dvanáct jehňátek představuje 12 apoštolů, v horní části je vyobrazen Kristus mez apoštoly Petrem a Pavlem.

Do baziliky vedou troje dveře. Centrální bronzové dveře sem byly umístěny v roce 1931 a jejich autorem je Antonio Maraini. Reliéfy na dveřích zobrazují výjevy ze života sv. Petra a sv. Pavla.

Na pravé straně se nachází „Svaté dveře“, které pocházejí z 11.století a byly vsazeny v roce 2000 u příležitosti jubilejního roku. Bronzové dveře jsou zrestaurované a nově pozlacené Enricem Manfrinim. Dveře se skládají z 54 panelů, které zachycují 12 výjevy z Kristova života, 12 apoštolů a scény jejich umučení, 12 proroků a zbylé panely zachycují orli, kříže a dedikační nápisy.

Interiéry baziliky svatého Pavla za hradbami

Bazilika se skládá hlavní a čtyř bočních lodí. Loď lemuje 80 sloupů a strop lodi je zdobený štukem z 19. století.

Nad arkádami mezi loděmi je umístěn cyklus papežských portrétů. Jedná se pouze o kopie cyklu fresek, který začal vznikat v 5. století na pokyn papeže Lva Velikého, ve 13. století doplnil cyklus malíř Cavallini a poté nechal přidat portréty papež Benedikt XIV. Z původní sady portrétů se dochovalo pouze 40 a můžete si je prohlédnout v muzeu baziliky. Dnešní podoba cyklu mozaik (původně freskového) vznikla ve 40. letech 19. století na podnět papeže Pia IX.

V apsidě naleznete krásné mozaiky Cavalliho, které se podařilo obnovit po požáru v roce 1823. Mozaika na triumfálním oblouku je původní a pochází z 5.století. Mozaika zobrazuje Apokalypsu sv. Jana s bustou Krista uprostřed a 24 učiteli církve po stranách. Nad nimi jsou symboly čtyř evangelistů, nalevo a napravo od oblouku jsou zobrazeni sv. Petra sv. Pavel.

Pozoruhodný je také baldachýn Arnolfa di Cambio z roku 1285, který byl požáru ušetřen s malými poškozeními.

Pokladem baziliky, který plameny nezchvátily, je křížová chodba propojující baziliku s klášterem z let 1210 – 1235, která je dílem rodiny Vassallettů.

Hrob apoštola Pavla

Hrob apoštola Pavla se nachází pod hlavním oltářem. Sarkofág, na němž je vyryt původní latinský nápis Paolo Apostolo Martyr – apoštol Pavel, mučedník, si můžete prohlédnout přes velké okno.

Muzeum a galerie umění v bazilice svatého Pavla za hradbami

Kaple památek

V kapli památek se nachází vzácné relikvie. K té nejcennější patří řetězy, kterými byl údajně spoután apoštol Pavel ve vězení než byl umučen.

Galerie výtvarného umění

V galerii se nachází vzácné obrazy, které pocházejí z původní baziliky; umělecká díla z 13. – 19. století; kopie vzácných dokumentů; karolínská bible z 8. století a různé rytiny, které se dochovaly z roku 1823.

Lapidárium

V křížové chodbě, která propojuje baziliku s klášterem najdete mnoho architektonických fragmentů, které se dochovaly z původní starověké baziliky; kamenné náhrobky pocházející z nedalekého hřbitova; sarkofágy; fresky a sochy.

Bazilika je otevřena denně od 7:00 do 18:30. Klášter je otevřen denně od 9:00 do 13:00 a od 15:00 do 18:00. Muzeum a galerie jsou otevřeny od pondělí do soboty: od 8:00 do 18:30. V neděli je zavřeno.

4 € na osobu.

Piazzale San Paolo 1, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka B: zastávka Basilica S. Paolo
  • Autobusy: linky 23, 271, 769 a 770